Родной язык и литература

Родная ( тувинская ) литература 8 класс

Дата Тема Ссылка Домашнее задание
1 16.04 А. Даржай «Авамга чечээм» http://irnsh.ru/zadaniya/   Аянныг номчааш, айтырыгларга харыылаар
2 18.04 А.А. Даржайның
«Авамга чечээм» деп сонединиң уран-чечени
http://irnsh.ru/zadaniya/   Дараазында одуруглардан эпиттерни ушта бижи:
3 23.04 Михаил Дуюнгарның  
«Авамның тону»
деп чечен чугаазында ие кижиниң овур-хевири
http://irnsh.ru/zadaniya/   Дараазында темалардан шилилге-биле кыска чогаадыг бижиир. «Ава – чуртталганың чаяакчызы».  «Малчын кижиниң чымыштыг ижи».  
4 24.04 Екатерина Танованыӊ
«Иениӊ салым-хуузу»
http://irnsh.ru/zadaniya/   1. Өɵредилге номунда арын 186 – 196 номчааш, дараазында айтырыгларга бижимел-биле харыылаңар: арын 196 айтырыглар № 1, 4. 2. Тест-биле ажыл «Е.Танованың чогаадыкчы намдары»  https://www.testwizard.ru/test.php?id=6430  
6 30.04 Екатерина Танованыӊ
«Иениӊ салым-хуузу» деп тоожузунда
ава кижиниӊ овур-хевирин кѳргүскени
http://irnsh.ru/zadaniya/   Тест – биле ажыл https://www.testwizard.ru/test.php?id=6490  

Родной (тувинский ) язык 8 класс

Дата Тема ссылка Домашнее задание  
1 13.04. Деңнелгениң тайылбыр домаа   http://irnsh.ru/zadaniya/   https://www.testwizard.ru/test.php?id=6386 Бердинген домактарга бижик демдектерин салгаш,  үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.  
2 15.04 Кылдыныг аргазының тайылбыр домаа http://irnsh.ru/zadaniya/ https://www.testwizard.ru/test.php?id=6389 .  Бердинген домактарга бижик демдектерин салгаш,  үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.  
3 20.04. Сорулганың тайылбыр домаа http://irnsh.ru/zadaniya/ https://www.testwizard.ru/test.php?id=6394 . Бердинген домактарны үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.  
4 22.04 Туруштуң тайылбыр домаа http://irnsh.ru/zadaniya/ https://www.testwizard.ru/test.php?id=6398 Бердинген домактарга бижик демдектерин салгаш,  үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.  
5 27.04. Чөрүлдээниң тайылбыр домаа http://irnsh.ru/zadaniya/ https://www.testwizard.ru/test.php?id=6400 Бердинген домактарнга бижик демдектерин салгаш,  үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.
6 29.04 Чылдагаанның тайылбыр домаа http://irnsh.ru/zadaniya/ Бердинген домактарны бижик демдектерин салгаш,  үлегер ёзугаар сайгарыӊар, схемазын тургузуӊар.