Тыва дыл и литературлуг номчулга

Родной язык

Дата проведения Тема Ссылка / задание
1 15.04 Наречие  Мергежилге   381,382,383,384,388
2 17.04 Диктант Чайын. Частырыглар –биле ажыл Орфограммалар катаптаар
3 22.04  Чангыс аймак кежигуннерлиг домак.Чангыс аймак кежигуннернин холбажыр аргалары. Мергежилге  139,140,141,142,145,146
4 24.04 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар тургузары  Мергежилге  147,148,149,160,165
5 29.04 Диктант Орфограммалар катаптаар
6 08.05 Сос тургузуу. Мергежилге   396,397,400.402,405
7 13.05 Чогаадылга кожумактары Мергежилге 398,,399
8 15.05 Оскертилге кожумактары Мергежилге 403-404
9 20.05 Кошкак болгаш ыыткыр жык эвес уннерни шын бижиири Мергежилге  406-407
10 22.05 Чугаа кезектери.Чуве ады Мергежилге 410,411,413
11 27.05 Демдек ады .Сан ады Мергежилге420,422,427
12 28.05 Ат орну .Кылыг созу. Мергежилге 428,428,425,430,435