Родной язык и литература

Родной (тувинский ) язык 11 класс

Дата Тема Ссылка Домашнее задание
1 13.04 Абзац http://irnsh.ru/zadaniya/   Абзацтарда микротемаларны тодарадыӊар, оларныӊ аразында холбажып чоруур аргазын айтыӊар.Сөзүглелге аттан бериӊер. Силерден бичии келир салгалга кандыг чагыг сөстер берип болур силер, бижиӊер
2   20.04   Бижимел чугааныӊ янзылары http://irnsh.ru/zadaniya/   «Тыва чугаа культуразы»  деп темага угаап-боданыышкын хевиринге чогаадыгдан бижиӊер. Боттарыӊарныӊ бодалдарыӊарны илередирин оралдажыӊар.  
3       27.04       Дорт болгаш доора чугаа.
Дорт чугаага бижик демдектери.
http://irnsh.ru/zadaniya/   1. Дорт чугаалыг домактарга бижик демдектерин салыр. 2. Дорт чугаалыг домактарны доора чугаа кылдыр өскертип бижиӊер.  
4       04.05.   Сөзүглел.
Ооӊ кол демдектери.
http://irnsh.ru/zadaniya/   Амгы үениӊ амыдыралындан кандыг-бир маргылдаалыг айтырыгдан шилип алгаш, бодуӊарныӊ бодалдарыӊарны илередип, «мээӊ шын» дээрзин бадыткап көрүӊерем.  
5     11.05 Тыва дылдыӊ шинчээчилери http://irnsh.ru/zadaniya/   Таблицаны өөренип көөр  
6 18.05 Тыва пунктуацияныӊ дүрүмнери http://irnsh.ru/zadaniya/   Өөренген чогаалдарыӊардан өске кижиниӊ чугаазын дамчыдар аргаларга чижектерден тыпкаш, оларда бижик демдектерин канчаар салганын тайылбырлаӊар.  

Родная (тувинская литература)  11 класс

    Дата     Тема   Ссылка   Домашнее задание  
  1   17.04 Кызыл-Эник Кудажы.
“Уйгу чок Улуг-Хем” (1)
http://irnsh.ru/zadaniya/   https://www.testwizard.ru/test.php?id=6300    
2   18.04 Кызыл-Эник Кудажы.
“Уйгу чок Улуг-Хем” (2)
http://irnsh.ru/zadaniya/ https://www.testwizard.ru/test.php?id=6304    
3   24.04 Кызыл-Эник Кудажы.
“Уйгу чок Улуг-Хем” (3)
http://irnsh.ru/zadaniya/ Бердинген темаларның бирээзинге чогаадыг бижиир
1. Кызыл-Эник Кыргысович Кудажының чогаалдарында ада кижиниң овур-хевири кол черни ээлеп турар.
2. «Уйгу чок Улуг-Хемде» үениң овур-хевири.
3.  «Енисейге амыдырал уе-човуур-биле эгелээн болгаш эрес-кайгал сорук-биле тѳнер…» (К-Э. Кудажының «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-эпопеязында төөгүлүг болуушкуннарга хамааржыр бодалдар).
4   25.04 Кызыл-Эник Кудажы.
“Уйгу чок Улуг-Хем” (4)
http://irnsh.ru/zadaniya/ Таблицаны долдурар