Тыва дыл и номчулга

Ай-хуну Темалары Бажынга онаалга
1 14.04. Торел состер дугайында билиг  Дурумну ооренир, ар 105. Мерг.257, 258,260
2 16.04. Торел состерни домак иштинден тывары Мерг.266, 267, 270 арын108-109
3 21.04. -ла, -ле,-на,-не деп состерни шын бижиири Дурум ооренир ар.113.Мерг.278,279,285
4 23.04. -даа деп состу шын бижиири Дурум ооренир ар.116.Мерг.288,289,293
5 28.04. Хыналдалыг дужуруп бижилге Мергежилге 292 арын118.
6 30.04. Домак. Дурум ар.120,121,124.Мерг.296,298,300
7 05.05. Домакта состернин аразында харылзаазы Мерг.304,Мерг 305 айтырыгларга харыылаар
8 07.05. Кол сос болгаш соглекчи дуг-да бодуун билиг Дурум.а.128. Мерг.308,309.
9 12.05. Кол сос болгаш соглекчи дуг-да бодуун билиг Мергежилге 311,312,313
10 14.05. Улуг сек, айтырыг, кыйгырыг демдектери Дурум.а.135,136.Мерг.326,327,328
11 19.05. Сактып бижиир созуглел Мергежилге 331
12 21.05. Артынчы состерни шын бижиири. Мергежилге 380
13 26.05. Туннел катаптаашкын. Чыл дургузунда ооренгенин катаптаар

Календарно-тематические планирование по литературному чтению 2 «Б» класс.

№ урока Дата урока Тема Д/З
1 50 14.04 Чылдын уелери. Хоглуг чзым. С. Сарыг-оол «Чаагай час» Шулукту шээжи-биле оорен.
2 51 15.04 С Пюрбю «Час келди» Кыска чогаадыг бижиир «Час келген»
3 52 21.04 В. Бианки «Ыяштарнын байырлалы»  
4 53 22.04 В. Бианки «Уш час» Чурук чуруур «Арга-арыгнын чазы»
5 54 28.04 Бистиин бичи оннуктеривис О. Сувакпит «Шиижек оглу» Созуглелди номчуур. «Болатка чоргаарланыр мен» деп кыска чогаадыг бижиир
6 55 30.04 М. Пришвин «Чараа — чечен» Чогаадыкчы ажыл. Эгезин болгаш тончузун чедир чогаат.
7 56 05.05 М. Пришвин «Дилгинин чеми» Созуглелди утказынго чоок кылдыр эдерти чугаалаар
8 57 06.05 Кижи болуру чажындан Е.Танова «Хоокуй хокпештер ужун мегелепкеним» Созуглелди эдертир чугаалаар.Туннелден ундурер.
9 58 12.05 А. Гайдар «Тимур болгаш оон командазы» Узундуну номчуур, кыска чогаадыг «Мээн дузам»
10 59 13.05 Чонум чаагай езу – чанчылдары. О. Саган-оол «Анчынын чугаазы» Чечен чугааны номчуур, словарь-биле ажыл.
11 60 19.05 О. Саган-оол «Анчнын чугаазы» Чечен чугааны номчуур, словарь-биле ажыл.
12 61 20.05 Чылдын уелери. Чараш айым. Э. Кечил-оол «Чечектерим» Шулукту шээжилээр. Чечен чугааны номчуур.
13 62 26.05 С. Сурун-оол «Диин оглу» Шулукту шээжилээр. Чечен чугааны номчуур
14 63 27.05 С. Сурун-оол «Элик» Чечен чугааны номчуур.Словарь-биле ажыл.
15 64   Класстан дашкаар номчулга М. Эргеп «Бойдустун шаажылалдары» Созуглелди номчуур
16 65   Проект «Чайгы дыштанылга» Чогаадыг бижиир. «Чайгы дыштанылганы каяа этирер мен»
17 66   Хыналда тест. Номчуур. ар.142-151
18 67   Частырыглар-биле ажыл. Номчуур ар.142-151
19 68   Туннел кичээл.