Родной язык и литература

http://irnsh.ru/zadaniya/

                                                                      4-ку улдунда 5 «б» класска календарь-тематиктиг план                     

Кичээлдин темазы Ай, хуну Кылыр ажылдары Ссылказы Онаалгазы
1. Демдек адынын грамматиктиг утказы. Демдек адынын тургузуунуң аайы-биле бѳлүктери болгаш чогаадылгазы. 13.04 1.§ 51-52. Арын 179-187 дугаар арыннарда дүрүмнерни  номчуур. 2.Мергежилге 362 схема ёзугаар тайылбырын кылыр. http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/D.a.-morfol-saygarylgazy.ppt http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/Demdek-adynyn-turguzuunun-aayy-bile-bolukteri.ppt  Мергежилге 360, 366 «Артык сѳс» деп оюн, 367
2. Шынарының демдек аттары, оларның чадалары. 16.04 § 53. 188-189 дугаар арыннарда дүрүмнүң кыска конспектизин кылыр. http://irnsh.ru Мергежилге 374, 378 бижимел кууседир.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 Демдек аттарының темалыг бѳлүктери. 18.04 1.§ 54. 192-193 дугаар арыннарда тайылбырны номчуур. 2.Мергежилге 379 Оюн «Чеди ѳңнүг челээш» http://irnsh.ru Ар 193 чурук-биле ажыл. Мерг 380 Мергежилге 384,385
4 Хамаарылганың демдек аттары. 20.04 1.§ 55. Арын 197-де дурумну номчааш, чижектерин ушта бижиир. 2.мергежилге 391 кууседир. http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/SHynarnyn-kham-d.a.ppt Мергежилге 393, 394, 395
5 Демдек адының синтаксистиг хүлээлгези. 23.04 1.§ 56. 200-201 дугаар арыннарда дурумнерни шингээдир.203-204 дугаар арыннарда демдек адынын морюологтуг сайгарылгазын номчуур. http://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/D.a.-morfol-saygarylgazy.ppt Мергежилге 398, 399, 403 «Ыяшты чуге тарыырыл?» кыска чогаадыг бижиир
6 Демдек адынга катаптаашкын. 25.04 1.Арын 204. Айтырыгларга кыска бижимел харыылары. 2. Мергежилге 406-ны улегеринде ышкаш кууседир. http://irnsh.ru Мергежилге 409,410 бижимел кууседир.

4-ку  улдунда  5 «б» класска  тыва чогаалга  календарь-темалыг план.

Ооренир темазы Ай, хуну Ссылказы Онаалгазы
1 Р. Лудуп «Таваар, маажым бадып келгеш»   15.04 http://irnsh.ru/zadania/ Арын 128-129, онаалга дугаары 1,2 бижимел күүседир.
2 Николай Куулар                                                   
«Танаа-Херелдиң чуртунда»
17.04   http://irnsh.ru/zadania/ Бичии уругларныӊ аажы-чаӊын чогаалдан тодарадып, таблицаны долдурар (Номнуӊ 158 дугаар арынында 5 дугаар айтырыгга харыылаар
3 Шаӊгыр-оол Суваӊ «Хүн-Херелден аалчылар» 22.04 http://irnsh.ru/zadania/ Хүн, ай, сылдыстар дугайында хайгааралдан кылыӊар
4 Шаӊгыр-оол Суваӊ «Хүн-Херелден аалчылар»
 (Туӊнел кичээл)
24.04 http://irnsh.ru/zadania/ «Хүн-Херелден аалчылар» деп чогаалга чурук чуруур
5 Эдуард Донгак. Буянныг араатаннар (Чолдак-Аӊчыныӊ чаӊгыс кезектиг, үш көргүзүглүг шиизи). 29.04 http://irnsh.ru/zadania/ Мээӊ ынак дириг амытаным» деп темага:  1) Чогаадыг бижиир; 2)  Чурук чуруур