Тыва дыл и номчулга

Ай-хуну Темалары Бажынга онаалга
1 14.04. Торел состер дугайында билиг  Дурумну ооренир, ар 105. Мерг.257, 258,260
2 16.04. Торел состерни домак иштинден тывары Мерг.266, 267, 270 арын108-109
3 21.04. -ла, -ле,-на,-не деп состерни шын бижиири Дурум ооренир ар.113.Мерг.278,279,285
4 23.04. -даа деп состу шын бижиири Дурум ооренир ар.116.Мерг.288,289,293
5 28.04. Хыналдалыг дужуруп бижилге Мергежилге 292 арын118.
6 30.04. Домак. Дурум ар.120,121,124.Мерг.296,298,300
7 05.05. Домакта состернин аразында харылзаазы Мерг.304,Мерг 305 айтырыгларга харыылаар
8 07.05. Кол сос болгаш соглекчи дуг-да бодуун билиг Дурум.а.128. Мерг.308,309.
9 12.05. Кол сос болгаш соглекчи дуг-да бодуун билиг Мергежилге 311,312,313
10 14.05. Улуг сек, айтырыг, кыйгырыг демдектери Дурум.а.135,136.Мерг.326,327,328
11 19.05. Сактып бижиир созуглел Мергежилге 331
12 21.05. Артынчы состерни шын бижиири. Мергежилге 380
13 26.05. Туннел катаптаашкын. Чыл дургузунда ооренгенин катаптаар

 Литературлуг  номчулга.

Ай, хуну        Темалар Бажынга онаалга.
1 15.04 Бистиӊ   бичии ѳӊнуктеривис  (3 шак) О.Сувакпит  «Шиижек оглу» Ар.104 номчуур, утказын чугаалаар, чурук чуруур
2 16.04 М.Пришвин   «Чараа-чечен» А.107.Чогаадыкчы ажыл а.108
3 22.04 М.Пришвин  «Дилгиниӊ  чеми» Минуталап номчуур. Эдерти чугаалаар
4 23.04 Кижи   болуру чажындан  (2 шак)Е.Танова  «Хѳѳкүй хѳкпештер ужун мегелепкеним» А.121 номчуур,эдерти чугаалаар
5 29.04 А.Гайдар  «Тимур  болгаш ооӊ командазы» Номчуур, чуруун чуруур.Бот-тарынын улуг улуска дузазы.
6 30.04 Чонум чаагай ёзу-чанчылдары (2 шак) О.Саган-оол  «Аӊчыныӊ  чугаазы» А.132 номчуур.Ог-буледе чаагай чанчылдар, ёзу-чурум дуг-да
7 06.05 О.Саган-оол  «Аӊчыныӊ  чугаазы» Анчыларнын сагылгаларын дугайында бижиир.
8 07.05 Чылдыӊ   үелери.   Чарашайым. (5 шак) Э.Кечил-оол  «Чечектерим» А.135, шээжилээр
9 13.05 С.Сурун-оол «Дииӊ оглу» Номчуур, план тургускаш. чугаалаар
10 14.05 С.Сурун-оол  «Элик» А.138 номчуур.Бойдуска бодун алдынарынын чурумнарын чугаалаар
11 20.05 Класстан дашкаар номчулга М. Эргеп «Бойдустун шаажылалдары» Плакаттар чуруур
12 21.05 Проект «Чайгы дыштанылга» Проект тургузар
13 27.05 Катаптаашкын Чай дугайында шулук чогаадыр
14 28.05 Катаптаашкын Чай дугайында чурук чуруур