Родной язык и литература

Родная (тувинская литература ) 10 класс

Дата Тема Ссылка Домашнее задание
     1   17.04    С.Сурун-оолдун чогаадыкчы намдары болгаш  ажыл- чорудулгазы http://irnsh.ru/zadaniya/   Таблицаны долдурар
2 18.04  С.Сюрюн-оол «Ынакшыл-дыр» http://irnsh.ru/zadaniya/   1.Ар 263-304 номчуур 2. «Ынакшыл-хуулгаазын  куш» деп чогаадыг бижиир
3 24.04  С.Сюрюн-оол «Ынакшыл-дыр» http://irnsh.ru/zadaniya/   «Ынакшыл-хуулгаазын  куш» деп чогаадыг бижиир
4   25.04   Т.Кызыл-оолдун чогаадыкчы намдары болгаш ажыл-чорудулгазы http://irnsh.ru/zadaniya/   Номуӊарныӊ 328 дугаар арнында  чечен чугааны кичээнгейлиг номчааш, сюжедин тодарадыӊар. «Далайга бодаарга, дашкага дүжүп өлгеннерниӊ саны кайы хөй» деп үлегер домакты тайылбырлап, кыска  чогаадыгдан бижиӊер.  

Родной (тувинский язык ) 10 класс

Дата Тема Ссылка Домашнее задание
1 16.04 Кылыг сөзү http://irnsh.ru/zadaniya/   https://www.testwizard.ru/test.php?id=6384 Өөренгениңер кылыг сөзүнүң хевирлерин  ажыглап тургаш, “Тыва эки турачылар-чоргааралывыс” деп чогаадыгдан бижиңер    
2 17.04 Ат орну http://irnsh.ru/zadaniya/   Мергеҗилгени күүседир https://www.testwizard.ru/test.php?id=6463 Онаалга  Ат оруннарын ажыглап тургаш, чурук-биле кыска чогаадыгдан бижиңер. Бойдусту камгалаары-кижи бүрүзүнүң хүлээлгези    
3 23.04 Наречие http://irnsh.ru/zadaniya/      Бердинген наречиелер-биле кыска сөзүглелден тургузуңар, аттан чогаадыңар: бир катап, чайын, шаанда, күскээр, доп-дораан.  
4       24.04       Наречиениң сөзүглел тургузарынга ужур-дузазы http://irnsh.ru/zadaniya/   Сөзүглелде карартыр парлаан  кандыг наречиелерил? Олар канчаар тургустунганыл? Ук наречиелерни сөзүглелде ролюн тодарадыңар.