Родной язык и литература

                                                                      4-ку улдунда 7 «а» класска календарь-тематиктиг план                    

Кичээлдин темазы Ай, хуну Кылыр ажылдары Ссылказы Онаалгазы
1. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билиг. 13.04 1.§ 29 арын 239-те дурумнун кыска конспектизин бижинер.   Арын 240 мергежилге 168, 169 бижимел кууседир.
2. Каттыштырар аялга (интонация) дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер. 16.04 1.§ 30 арын 241-242 бердинген дурумну номчааш, кыска конспектизин бижимел кылынар. 2. Мергежилге 173 бижимел кууседир.   Чангыс аймак кежигуннерлиг состерден киирип тургаш, «Часкы дыштанылгам» деп чогаадыгдан бижинер.
3 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер. 18.04 1.§ 31 арын 245 дурумну номчааш, кол-колун конспектилеп бижинер. 2. Мергежилге 181-ни куусединер.   Арын 247 Мергежилге 183, 184 куусединер.
4 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар. 20.04 1.§ 32 арын 249-250 дурумну номчааш, кыска бижимелин кылынар. 2. Мергежилге 190 бижимел куусединер.   Арын 251 Мергежилге 191, 192
5 Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери. 23.04 1.§ 33 арын 252 дурумну номчааш, сактып алынар. 2.Мергежилге 194 бижимел кууседир.     Мергежилге 195, 196
6 Чангыс аймак кежигуннерге катаптаашкын кичээл. 25.04 Арын 254 бердинген айтырыгларга кыска харыыларын бижинер.   Мергежилге 200 арын 255