Родной язык и литература

                                             4-КУ  УЛДУНДА  6-ГЫ  КЛАССКА ТЫВА ДЫЛГА  КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКТИГ  ПЛАН

Ооренир темазы Ай, хуну Кылыр ажылдары Ссылказы Онаалгазы
1 Ат орнунун ниити утказы, грамматиктиг демлектери. Ат орнунун болуктери. 13.04. 1. П-35. Ат орнунун тодарадылгазы, грамматиктиг демдектери. 2. Арын 172. Таблицаны сайгарар. http://irnsh.ru/zadania/ Ат оруннарынын болуктерин ночуур.  (Арын173)Мергежилге 341
2 Арыннын ат оруннары 16.04. 1. П -36.Чурук-биле ажыл (Арын 175) 2. Арыннын ат орнунун уткаларын номчуур. http://irnsh.ru/zadania/ Чурук-биле ажыл (Мерг. 348)
3 Айтырыгнын ат оруннары 20.04. 1. П-37. Айтырыгнын ат орнунун уткаларын талицадан номчуур. (Ар.181) http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 361. Карточка-биле ажыл
4 Айтылганын ат оруннары 23.04. 1. П-38. Чурук-биле ажыл. (Ар184) 2. Таблица-биле ажыл. Айтылганын ат оруннарынын уткаларын номчуур.   http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 370.Чогаадыг «Мээн суурум»
5 Тодаргай ат оруннары 27.04. 1. П-39. Тодаргай ат оруннарынын илередир утказы. 2. Созуглел-биле ажыл. (Ар190-191) http://irnsh.ru/zadania/ Улегер домактар-биле ажыл (Ар.192)
6 Тодаргай эвес ат оруннары 30.04. 1. П-40.Таблица-биле ажыл.  2. Тодаргай ат оруннарынын илередир утказын номчуур. http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
7 Ат оруннарын чугаага шын ажыглаары. Ат орнунга катаптаашкын. 04.05. 1. П-41. 2. Мергежилге 402 http://irnsh.ru/zadania/ Карточка-биле ажыл
8 Хыналда ажыл (тест) 07.05. Ооренген темаларынга хыналда http://irnsh.ru/zadania/ Дурум-биле ажыл
9 Частырыглар-биле ажыл 11.05. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/       1.   Дурум-биле ажыл
10 Сос каттыжыышкыны. 14.05. 1. П-42. Сос каттыжыышкынынын утказын номчуур. 2. Мергежилге 410 http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 417.
11 Домак. Домактын сорулгазынын аай-биле янзылары. Медээ домаа. Айтырыг домаа. Кыйгырыг домаа. 18.05. 1. П-43. Домактарнын сорулгазынын ааайы-биле болуктерин конспектилээр. http://irnsh.ru/zadania/ Дурумнерин номчуур
12 Домактын чугула кежигуннери.Соглекчи. Кол сос. 22.05. 1. П-44. 211-215 дугаар арыннарда дурумну номчуур. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге  439
13 Кол сос биле соглекчинин аразынга тире. 25.05. 1. П-45. Дурумну номчуур. 2. Мергежилге 441, 442 http://irnsh.ru/zadania/ Карточка-биле ажыл
14 Сос каттыжыышкыны болгаш домакка катаптаашкын. 29.05. 1. Мергежилге 447. http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
15 Хыналда ажыл 01.06. Ооренген темаларынга билиин хынаары http://irnsh.ru/zadania/         Катаптаашкын
16 Частырыглар-биле ажыл   04.06. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/          Катаптаашкын