Тыва дыл и литературлуг номчулга

Родной язык

Дата проведения Тема Ссылка / задание
1 15.04 Наречие  Мергежилге   381,382,383,384,388
2 17.04 Диктант Чайын. Частырыглар –биле ажыл Орфограммалар катаптаар
3 22.04  Чангыс аймак кежигуннерлиг домак.Чангыс аймак кежигуннернин холбажыр аргалары. Мергежилге  139,140,141,142,145,146
4 24.04 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар тургузары  Мергежилге  147,148,149,160,165
5 29.04 Диктант Орфограммалар катаптаар
6 08.05 Сос тургузуу. Мергежилге   396,397,400.402,405
7 13.05 Чогаадылга кожумактары Мергежилге 398,,399
8 15.05 Оскертилге кожумактары Мергежилге 403-404
9 20.05 Кошкак болгаш ыыткыр жык эвес уннерни шын бижиири Мергежилге  406-407
10 22.05 Чугаа кезектери.Чуве ады Мергежилге 410,411,413
11 27.05 Демдек ады .Сан ады Мергежилге420,422,427
12 28.05 Ат орну .Кылыг созу. Мергежилге 428,428,425,430,435  
Кичээлдин темазы Хуну Онаалга
1 С. Сарыг-оол «Шиижекчигеш» 16.04 арын, 98
2 К.Тюлюш «Улуургак, билиирге Дагаажык» 17.04 арын,100
3 С. Сурун-оол «Кызыгааржыга» 23.04 арын,102
4 А. Арапчор «Эр кижинин чангыс состуу» 24.04 арын, 103
5 С. Михалков «Степа биле Егор» 07.05 арын, 104
Чылдын уелери
6 М. Пришвин «Изиг тулук уе» 08.05 арын, 106
7 К. Ондар «Ыглапкан хар» 14.05 арын, 107
Улустун аас чогаалы. Тоолдар
8 «Уш чуул эртемниг оол» 15.05 арын,118
9 «Боралдай ашак» 21.05 арын,123
10 «Сыынак» 22.05 арын, 126
11 «Тоолду чуге чажырбазыл?» 28.05 арын, 131
12 «Алдан-Ала чылгылыг Алаадай-Мерген» 29.05 арын, 135
Кичээлдин темазы Хуну Онаалга
1 С. Сарыг-оол «Шиижекчигеш» 16.04 арын, 98
2 К.Тюлюш «Улуургак, билиирге Дагаажык» 17.04 арын,100
3 С. Сурун-оол «Кызыгааржыга» 23.04 арын,102
4 А. Арапчор «Эр кижинин чангыс состуу» 24.04 арын, 103
5 С. Михалков «Степа биле Егор» 07.05 арын, 104
Чылдын уелери
6 М. Пришвин «Изиг тулук уе» 08.05 арын, 106
7 К. Ондар «Ыглапкан хар» 14.05 арын, 107
Улустун аас чогаалы. Тоолдар
8 «Уш чуул эртемниг оол» 15.05 арын,118
9 «Боралдай ашак» 21.05 арын,123
10 «Сыынак» 22.05 арын, 126
11 «Тоолду чуге чажырбазыл?» 28.05 арын, 131
12 «Алдан-Ала чылгылыг Алаадай-Мерген» 29.05 арын, 135