Родной язык и литература

4-КУ  УЛДУНДА  7-ГИ  КЛАССКА ТЫВА ДЫЛГА  КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКТИГ  ПЛАН

Ооренир темазы Ай, хуну Кылыр ажылдары Ссылказы Онаалгазы
1 Чангыс чугула кежигуннуг домактар дугайында ниити билиг. 13.04. П-22. ЧЧКД-тарнын хевирлерин конспектилээр. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге131
2 Тодаргай арынныг домак 16.04. П-23. Тодаргай арынныг домак дугайында билиг. http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл.
3 Тодаргай эвес арынныг домак 18.04. П-24. Тодаргай эвес арынныг домак дугайында билиг. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 141
4 Арын чок домактар 20.04. П-25. Арын чок домактар дугайында билиг. http://irnsh.ru/zadania/ Арын чон домактар чогаадыр.Мергежилге148
5 Ат домактары 23.04. П-26. Ат домактарынын дугайында билиг. http://irnsh.ru/zadania/ Ат домактары кирген час дугайында шулук чогаадыр.
6 Созуглел-биле ажыл 25.04. Чангыс чугула кежигуннуг домактарны сосзуглелден тывары http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
7 Долу болгаш долу эвес домактар дугайында ниити билиг. 27.04. П-27. Долу болгаш долу эвес домактар дугайында билигни номчуур. http://irnsh.ru/zadania/ Долу эвес домактарны киирип тургаш диалог тургузар.
8 Домак состер 30.04. П-28. Домак состер дугайында билигни номчуур. (Ар.236) http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге165
9 Диктант 04.05. Ооренген темаларынга билиглерин хынаары http://irnsh.ru/zadania/ Дурум-биле ажыл
10 Частырыглар-биле ажыл 07.05. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/ Дурум-биле ажыл
11 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билиг. 11.04. П-29. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билигни ооренир, номчуур (Ар239) http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 169
12 Каттыштырар аялга (интонация) дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер 24.04. П-30. Чаа теманын дурумун номчуур (Арын 241-242) http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге176
13 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер 16.04. П-31. Чаа теманын дурумун номчуур (Арын 245) http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 184
14 Чангыс аймак болгаш сангыс аймак эвес тодарыдылгалар 18.04. П-32. Чангыс аймак болгаш сангыс аймак эвес тодарыдылгаларнын дурумун номчуур. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 192
15 Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери 21.04. 1. П-33. Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состеринин дугайында билигни номчуур. 2. Мергежилге 193 http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 196
16 Диктант 23.04. Ооренген темаларынга билиглерин хынаары http://irnsh.ru/zadania/ Дурум-биле ажыл
17 Частырыглар-биле ажыл 25.04. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/ Дурум-биле ажыл
18 Адалга. Адалгаларлыг домактарга бижик демдектери 28.04. П-34. Адалга дугайында билигни ооренир. Адалгаларлыг домактарга бижик демдектерин салырынын дурумнерин номчуур, шингээдир. http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
19 Киирилде состер болгаш киирилде домактар. Оларга бижик демдектерин салырынын дурумнери. 30.04. П-35. Киирилде состер дугайында билигни ооренир. Киирилде состерлиг домактарга бижик демдектерин салырынын дурумнерин номчуур, шингээдир http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
20 Киирилде состер болгаш киирилде домактар. Оларга бижик демдектерин салырынын дурумнери. 01.06. П-35. Киирилде состерлиг домактарга бижик демдектерин салырынын дурумнерин номчуур, шингээдир http://irnsh.ru/zadania/ Созуглел-биле ажыл
21 Зачет 04.06. Ооренген темаларынга билиглерин хынаары http://irnsh.ru/zadania/ Катаптаар