Тыва дыл и литературлуг номчулга

Родной язык

Тема Бажынга онаалга
Домак дугайында ниити билиг. Чугаа Медээ,айтырыг,кыйгырыг домактары. 1.Дурумнернин кыска допчулалын чижектер-биле ушта бижиир ар.120 2. Дурумнерни номчуур,сактып алыр,шингээдип алыр. 3. Мергежилге 342,347,349
Домактын чугула кежигуннери. Домактын ийиги черге кежигуннери. 1.Дурумнернин кыска допчулалын чижектер-биле бижиир ар.131,132 2. Дурумнерни номчуур,шингээдип алыр. 3. Мергежилге 355,357,358
Домакта санай адаан состернин аразында биче сек.  1.Дурумнернин кыска допчулалын чижектер-биле бижиир ар.133 2. Дурумнерни номчуур,шингээдип алыр. 3. Мергежилге 361,362
Домакта состернин харылзаазы. 1.Дурумнерни номчуур,сактып алыр, шингээдип алыр. 3. Мергежилге 367,368,372
Хыналда диктант «Иви» 1.Частырыглар-биле ажыл 2. Иви деп соске торел состерин сактып бижиир. Дазыл болгаш кожумактарын шыяр.
Созуглел болгаш домак. 1.Дурумнерни номчуур,сактып алыр, шингээдип алыр. 3. Мергежилге 389,390,391
Эдертиг « Шын шиитпир» 1. Эдертигнин утказын чугаалаар 2. Частырыглар-биле ажыл
Чыл дургузунда ооренгенин катаптаары. Ун.Ужук. 1.Дурумнернин кыска допчулалын чижектер-биле бижиир ар.146 2. Дурумнерни номчуур, катаптаар алыр. 3. Мергежилге 394,396,397
Чугаа кезектери 1. Дурумнерни номчуур, катаптаар. 3. Мергежилге 404,405,406
Домак. Созуглел. 1.Дурумнернин кыска допчулалын чижектер-биле бижиир ар.151 2. Дурумнерни номчуур,шингээдип алыр. 3. Мергежилге 410,411,412
Сос тургузуу. 1.Дурумнерни номчуур, катаптап алыр. 2.Т аблицаны шыяр ар154 3. Мергежилге 414,415,418
Хыналда тест 1.Ооренген темаларны катаптаар. 2. Мергежилге 420,421,422
Хыналда диктант. 1.Частырыглар-биле ажыл 2. Мергежилге 424,425,427
Частырыглар-биле ажыл. 1.Чыл дургузунда ооренген дурумнерни катаптаар, сактып аар, шингээдир.
Тема Бажынга онаалга
Дортку улдун. Чылдын уелери. Хоглуг чазым. О.Сагаан-оол «Онза уе» Тоолчургу чугаа «Дээлдиген уну» 1.«Онза уе» номчуур ар 99. 2. Тоолчургу чугааны номчааш,  утказын тайылбырлап чугаалаар
Л.Чадамба «Часкы тарылга» Ойнаксанчыг оюннарым. Ч.Кара-Куске.Чылгылаар мен. Ч.Кара-Куске. Чунгу. 1. «Часкы тарылга» ар.100 2. Ч.Кара-Кускенин чогаалдарын номчааш, утказын чугаалаар.
Кижи болуру чажындан.  А.Шоюн. Таныжылга.  1. Ыыткыр, тода кылдыр номчуур. ар.126 2. Утказын чугаалаар.
С.Сурун-оол. Шериг-оолдун олчазы. 1.Ыыткыр тода кылдыр номчуур. ар.128 2. Чогаалдын утказын чугаалаар 3. Номчаан чогаалга чурук чуруур.
Ч.Кара-Куске. Алышкылар. 1.Чараш, тода, чазыг чокка номчуур. ар.130 2. Утказын эдерти чугаалаар.
Оске чоннарнын аас чогаалы. И.Крылов. Чаан болгаш Моська Л.Толстой. Ошку биле Бору. 1. Тода, ыыткыр номчуур ар.132-134 2. Утказын чугаалаар. 3.  Номчаан чогаалдарынга чуруктардан чуруур.
Ыят чок крокодил. Кхмер тоол. 1.Ыыткыр,тода номчуур, сымыранып тургаш база номчуур. ар.135 2. Утказын шын чугаалаар.
Кыргыс улустун толу. Ийи элчиген. 1.Шын кылдыр номчуур ар137 2. Утказын чугаалаар
Чонум чаагай езу-чанчылдары. К-Э.Кудажы «Танды кежии» 1.Тода кылдыр номчуур ар135 2. Утказын чугаалаар. 3. Чуруктан чуруп коргузер
М.Кенин-Лопсан «Мунгашталган балыктар» 1. Аянныг кылдыр номчуур ар14 2. Утказын тайылбырлап чугаалаар.
Е.Танова. Артыш 1. Аянныг кылдыр номчуур ар143 2. Доктаадыр.
Чылдын уелери. Чараш чайым. Л.Чадамба. Каас уе. С.Сурун-оол. Чодураа 1.Аянныг кылдыр номчуур ар145-146 2. Утказын чугаалаар 3. Чурук чуруур.
С.Сарыг-оол. Чайлагга Э.Кечил-оол. Солун чайым 1. Аянныг, тода номчуур ар147-149 2. Утказын чугаалаар
Бистин проективис «Мээн ынак чогаалчым» Бодунун ынак чогаалчызыннын дугайында проект кылыр. Чогаалдарын киирер. Чуруктардан дилээш салыр,немей чуруур
Хыналда номчулга Чыл тончузунде норма кууселдезин 1 минуталап хынаар. Номчаан чогаалынын утказын чугаалаар.