Родной язык и литература

                                             4-КУ  УЛДУНДА  5-КИ  КЛАССКА ТЫВА ДЫЛГА  КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИКТИГ  ПЛАН

Ооренир темазы Ай, хуну Кылыр ажылдары Ссылказы                    Онаалгазы
1 Демдек адынын грамматиктиг утказы. Демдек аттарынын тургузуунун аайы-биле болуктери болгаш утказы 13.04. 1. П – 51-52. 179-185 дугаар арыннарда дурумнерни номчааш, домактарны дужуруп бижиир; 2. 362 дугаар мергежилгеде схема езугаар тайылбырны кылыр. http://irnsh.ru/zadania/ 1. Чурук-биле ажыл. 2. Мергежилге 360 3. «Артык сос» деп  оюн. (Мерг.366) 4. Мергежилге 367
2 Шынарынын демдек аттары, оларны чадалары 16.04. 1. П – 53. 189-190 дугаар арыннарда дурумнун кыска конспектизин кылыр. http://irnsh.ru/zadania/ 1.Чурук-биле ажыл (Мерг.374). 2. Кыска чогаадыг «Келир уеде кандыг ава (ача) болур мен (Мерг.378)
3 Демдек аттарынын темалыг болуктери 18.04. 1. П – 54. 192-193 дугаар арыннарда тайылбырны кичээнгейлиг номчуур, чижектерни ушта бижиир. 2. Оюн «Чеди оннуг челээш» (Мерг 379) http://irnsh.ru/zadania/ 1. Чурук-биле ажыл. (Мерг.380) 2. Мергежилге 384 3.Мергежилге 385
4 Хамаарылганын демдек аттары. 20.04. 1. П – 55. Мергежилге 391-ни кууседир. 2. 197 дугаар арында дурумну номчааш, чижектерин ушта бижиир. http://irnsh.ru/zadania/ 1. Мергежилге 393. 2. Тывызыктар-биле ажыл (Мерг.394. 3. Чогаадыг «Малды чуге остурерил?» (Мерг.395)
5. Демдек адынын синтаксистиг ролю. Демдек адынын мрафологтуг сайгарылгазы. 23.04. 1. П – 56. 200-201 дугаар арыннарда дурумну номчуп, шингээдир. Демдек аттарынын домаккка кандыг кежигун болуп чоруурун шыйып коргузер. 2. 203 – 204 дугаар арыннарда демдек адынын морфологтуг сайгарылгазын аас болгаш бижимел-биле берип каан, ону ыяк ооренир. Бижимелин кыдыраашка бижиир. http://irnsh.ru/zadania/ 1. Мергежилге 398. 2. Созуглел-биле ажыл. Созуглелди орус дылче очулдурар. (Мерг.399.) 3. Мергежилге 404
6 Демдек адынга катаптаашкын. 25.04. 1. 204 дугаар арында айтырыгларга харыылаар. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 4062. Угаап-бодаар чогаадыг « Авамны (ачамны) чуге Хундулээр мен (Мерг 4090
7 Хыналда ажыл. 27.04. Демдек адынын морфологтуг сайгарылгазын катаптаар http://irnsh.ru/zadania/ Морфологтуг сайгарылга: боп-борбак, сарыгзымаар
8. Частырыглар-биле ажыл. 30.04. 1. Дурумнер-биле ажыл. 2. Карточкалар-биле ажыл. http://irnsh.ru/zadania/ Морфологтуг сайгарылга
9 Сан адынын утказы. Сан адынын морфологтуг тургузуу. Бодуун, нарын, каттышкан сан аттары 04.05. П -57,58. 1. Сан адынын тодарадылгазы. 2. Мергежилге 413 3. Арын 211. Таблица-биле ажыл. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 419, 420.
10 Сан аттарынын болуктери. Тун сан ады. Ангылаар сан ады. 07.05. 1. П – 59, 60. Тун болгаш ангылаар сан аттарынын тодарадылгазы. 2. Тыва оюн «Дорт берге» (Мерг 425) http://irnsh.ru/zadania/ Бодалгалыг тывызыктар. (Мерг.432)
11 Чоокшуладыр сан ады. Чыыр сан ады. Дугаар сан ады. 11.04. 1. П – 61-63. Сан аттарынын тодарадылгазы. http://irnsh.ru/zadania/ Улустун ырын доктаадыр (Мерг. 437)Чурук-биле ажыл.(Мерг.439)
12 Сан аттарынын домакка хулээлгелери. 24.04. 1.П – 64. 2. Мергежилге 445. http://irnsh.ru/zadania/ Сан адынын морфологтуг сайгарылгазын ооренир, номчуур (Арын225)
13 Сан адынын нарын состер тургузары болгаш быжыг сос каттыжыышкыннарынга киржилгези 16.04. 1. П -65. 2. Тывалап чылдын айларын адаарын доктаадыр (Мерг. 452). http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 453Карточка-биле ажыл
14 Сан адын чугаага шын ажыглаары. 18.04. 1.П – 66 2. Мергежилге 454 http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 455
15 Хыналда диктант 21.04. 1.Ооренген темаларынга катаптаашкын http://irnsh.ru/zadania/ Дурумнерни катаптаар
16 Частырыглар-биле ажыл 23.04. 2. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/        1.  Дурумнерни катаптаар
17 Сос каттыжыышкыны. Сос каттыжыышкыннарынын грамматиктиг уткалары. 25.04. 1. П – 67,68. Сос каттыжыышкынынын тодарадылгазы. 2. Мергежилге 472. http://irnsh.ru/zadania/ Мергежилге 477
18 Сос каттыжыышкыннарында состернин холбаалары. Каттыжылга холбаазы. 28.04. 1. П-69. 2. Мергежилге 480 http://irnsh.ru/zadania/ Сос каттыжыышкынынын сайгарылгазы (Арын 243)
19 Хамааржылга холбаазы. Башкарылга холбаазы. 30.04. 1. П – 70-71. 2. Мергежилге 487 http://irnsh.ru/zadania/ 1.Сос каттыжыышкыннарыынын сайгарылгазы
20 Хыналда диктант. 01.06. Ооренип эрткен темаларынга хыналда http://irnsh.ru/zadania/ 1.Ооренген темаларынга катаптаашкын
21 Частырыглар-биле ажыл. 04.06. Частырыглар-биле ажыл http://irnsh.ru/zadania/ 1.Ооренген темаларынга катаптаашкын