«Алдын кус»

«Алдын кустун» 1-2, 3-4 класстар аразынга болуп эрткен онлайн-моорейнин туннелдери:
1-2 класстар:
1м — Чымба Энерел 1 «б» — 364 голосов;
2м — Анай-оол Аялга 1 «а» — 220 голосов;
3м — Сыргыт-оол Чайырлаш 2 «б» — 201 голосов.

3-4 класстар:
1м — Доос Дар-Сүрүн 4 «а» — 374 голосов;
2м — Чүлдүм Эчис 3 «б» -185 голосов;
3м — Очур-оол Аюна 3 «а» -154 голосов;